مرکز سلامت روان ایران

logo

logo

اولین و تنها سازمان ارائه دهنده
خدمات بیمه مکمل
سلامت روان در حوزه روانشناسی
اجرایی در سراسر ایران

طرح عمومی
این نوع خدمات ما با بهره گیری از تخفیف 10 تا 20 درصد، سومین نوع بسته پیشنهادی سازمان می باشد و با این طرح بیمه گذار می تواند در هر ماه 4 نوبت از تخفیف برای هر نفر برخوردار شود. هر فرد بر اساس نوع قرارداد، دفترچه بیمه ای را دریافت می کند که تعداد برگه های آن به نوع قرارداد بستگی دارد. در این طرح فقط سرپرست خانوار حق بیمه پرداخت میکند و بقه اعضای تحت تکفل خود را تحت پوشش قرار میدهد